Pointer Yazılım & Danışmanlık

KVKK Aydınlatma Metni
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz Pointer Yazılım Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi (“Pointer” veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.
A. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Pointer, KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.
Adres : ……………………..
Telefon : ………………
Fax : ………….
E-posta : info@pointerdanismanlik.com
B. GENEL OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
Şirketimiz tarafından kimlik, iletişim, iletişim bilgileriniz, banka bilgileriniz dâhil çeşitli kişisel verileriniz, temel itibariyle aramızda imzalanan hizmet sağlama sözleşmesinin, iş sözleşmesinin ve benzeri durumların gerektirdiği organizasyonların yapılması, hak ve menfaatlerinizin ödenmesi, eğitim ve gelişim faaliyetleri, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bina güvenliğinin sağlanması, diğer çeşitli yükümlülük ve faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, fiziki ve elektronik ortamda, otomatik ve otomatik olmayan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz, örneğin bizzat tarafınızca doldurulan çeşitli formlar veya teslim edilen belgeler üzerinde otomatik olmayan yollarla veya şirket cihazlarını ve diğer kaynaklarını kullanırken otomatik yollarla toplanabilmektedir.
Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi, işleme faaliyetine göre değişmekle birlikte her halde yasal mevzuatta tanımlanmış dayanaklardan (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddeleri) en az biri olarak belirlenmektedir.
Kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar doğrultusunda durumun özelliklerine göre açık rızanız alınarak veya kanun gereği, bankalar, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, emniyet güçleri, bağımsız denetim şirketleri, brokerler ve sigorta şirketleri, tedarikçiler, hukuki danışman/avukat, mali müşavir ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.
C. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, POINTER tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:
• Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi
• Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
• Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
• Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
• Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası
• Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini.
D. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, mahkemelere ve icra müdürlüklerine, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişilere, hizmet sağlayıcı firmalara ve yetkililerine, iş ortaklarına, bankalara, Şirketimiz pay sahiplerine, grup şirketlerimize ve iştiraklerimize, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılara aktarılabilmektedir.
E. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
Şirketimize başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.
F. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI
Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
G. TALEPLERİNİZ İÇİN:
6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak, kanun kapsamında sayılı haklarınızı kullanmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, info@pointerdanismanlik.com adresine tüm detayları açıklayan ve okundu bilgisi talep eden bir mail göndererek, şirketimize başvurabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

İLETİŞİM

Adresimiz

Kazım Dirik Mahallesi Üniversite Cad. No:116 Kat : 4/44

Email

info@pointerdanismanlik.com

Telefon

0 232 700 23 12

Yükleniyor
Mesajınız gönderilmiştir!